Domácí úkol č. 4: Prohledávání dat z projektu DIMES

 • Úkol zadán: 22. 4. 2016
 • Odevzdávání naostro možné od: 26. 4. 2016
 • Absolutní konec odevzdávání: 11.5.2016 6:00
 • Odevzdáváte soubor: main.c

Doplnění zadání (zobrazeno podtrženě):

 • 3. 5. Doplněna informace o návratové hodnotě při neexistujícím vrcholu či trase

Představení úkolu

Při odesílání dat přes Internet je vždy třeba najít cestu od odesilatele k příjemci. Toto routování je rozděleno do dvou úrovní. V první úrovni se hledá cesta v rámci jednoho autonomního systému, na druhé úrovni se routuje mezi jednotlivými autonomními systémy. V tomto úkolu vytvoříte program, který bude hledat nejkratší cesty mezi autonomními systémy.

Protože Internet je dynamický a neustále se mění, vznikl projekt DIMES, který se ho snaží mapovat. Na stránce s daty poskytuje rozsáhlé soubory s daty popisujícími topologii Internetu. Nás budou zajímat první dva sloupce tabulky, tedy soubory ASNodes* a ASEdges*, které obsahují informace o autonomních systémech a spojeních mezi nimi.

Zadání

Cílem tohoto úkolu je napsat program, který načte soubory s popisem autonomních systémů a vytvoří orientovaný graf, kde uzly budou reprezentovat jednotlivé systémy a hrany grafu budou zastupovat spojení mezi těmito systémy.

V této reprezentaci dat potom program najde nejkratší cestu mezi dvěma danými uzly a zapíše ji do souboru ve speciálním formátu – tímto formátem bude jazyk používaný programem GraphViz pro vykreslování diagramů a grafů.

Pro usnadnění práce máte k dispozici malou knihovnu s implementací struktury grafu a haldy. Tyto poskytnuté funkce nemusíte využít, nicméně vám mohou výrazně usnadnit řešení tohoto úkolu. Při odevzdání se váš program bude kompilovat s těmito soubory, nedefinujte proto žádné stejně pojmenované funkce nebo datové struktury. V žádném případě také neměňte poskytnuté soubory, změny by se při odevzdávání neprojevily.

Popis dat

Oba vstupní soubory jsou ve tvaru CSV (Comma separated values, hodnoty oddělené čárkou). Každý řádek souboru popisuje jeden vrchol (resp. hranu). Jednotlivé položky na řádku jsou odděleny čárkou bez mezer. V hodnotě žádného atributu se čárka vyskytovat nemůže.

Soubor ASNodes
 • identifikátor uzlu
 • jméno uzlu (nepoužité)
 • datum nalezení uzlu
 • datum posledního vidění uzlu
 • počet příchozích hran
 • počet odchozích hran
 • poloměr autonomního systému

Z tohoto souboru nás zajímá pouze identifikátor uzlu a počet odchozích hran. Pokud si najdete dokumentaci k tomuto souboru, může vás překvapit, že tam jsou sloupce s počty hran v opačném pořadí, než je uvedeno tady. V původním pořadí u zhruba 90 % vrcholů tyto počty nesedí.

Soubor ASEdges
 • zdrojový uzel
 • cílový uzel
 • datum nalezení hrany
 • minimální čas
 • maximální čas
 • datum posledního vidění hrany
 • data z DIMES obsahují navíc ještě jeden nepopsaný sloupec

Z tohoto souboru potřebujeme počáteční i koncový uzel hrany a minimální čas.

Výstupní formát

Výstupní soubor bude opět čistě textový. Soubor mít následující tvar:

digraph {
  ...
}

Místo tří teček bude ale obsahovat řádky ve tvaru Z_UZLU -> DO_UZLU [label=DELKA];, kde místo Z_UZLU a DO_UZLU budou identifikátory dvou uzlů, mezi kterými chceme vykreslit hranu, a DELKA bude délka této hrany (v našem případě minimální čas). Formátovací řetězec by měl tedy být ve tvaru „\t%u -> %u [label=%u];\n“.

Požadavky

 • Program bude na příkazové řádce vyžadovat právě 4 nebo 5 argumentů. Budou to postupně název souboru s definicí uzlů, název souboru s definicemi hran, číslo výchozícho uzlu a číslo uzlu, do kterého se hledá nejkratší cesta a nakonec název souboru, do kterého se má zapsat výsledek. Pokud pátý argument (název výstupního souboru) nebude přítomen, program vypíše cestu na standardní výstup (formát zůstává stejný).
  • Pokud program dostane špatný počet argumentů, vypíše na standardní chybový výstup informaci o používání tohoto programu a skončí s nenulovou návratovou hodnotou.
 • Program nejprve načte všechny vrcholy a přidá je do grafu.
 • Potom program načte hrany a přidá je do grafu.
  • Pokud se kterýkoli krok nepodaří, vypíšete chybovou hlášku (na stderr) a skončíte s nenulovým návratovým kódem.
 • V takto vytvořeném grafu najdete nejkratší cestu pomocí Dijkstrova algoritmu.
  • Jako délky hran uvažujte položku mindelay, tj. minimální čas přechodu po hraně.
  • Pokud neexistuje některý ze zadaných vrcholů nebo cesta mezi nimi, napište tuto informaci na standardní chybový výstup a ukončete program s nenulovou návratovou hodnotou. Soubor v takovém případě vytvářet nemusíte.
  • Pokud bude požadována cesta z uzlu do sebe sama, vypište soubor jako pro každou jinou cestu, pouze v něm nebude určena žádná hrana.
 • Nalezenou cestu zapište v požadovaném formátu do souboru nebo na standardní výstup.

Na počítači aisa je k dispozici vzorové řešení: /home/xjaros1/pb071/graph-traverse. Také si můžete stáhnout vzorová data. Vhodné je také vyzkoušet program na datech projektu DIMES. Neměl by mít výkonostní problémy ani při práci s relativně velkým grafem (20 000 vrcholů, 80 000 hran).

Poznámky

 • Program můžete na aise přeložit spuštěním příkazu make. Připravený archiv mimo jiné obsahuje i soubor Makefile s definicemi pravidel pro překlad.
 • Příkazem dot -Tpng výstup_programu.dot -oobrazek.png si můžete prohlédnout vytvořený graf.
 • Můžete předpokládat, že žádný řádek v žádném vstupním souboru nebude delší než 200 znaků a že soubory budou mít korektní obsah – tedy budou obsahovat patřičně formátované řádky s čísly tam, kde jsou čísla očekávána. Formát souboru proto nemusíte kontrolovat.
 • Také můžete předpokládat, že bude existovat nejvýše jedna nejkratší cesta. Pro data z DIMES to sice neplatí, ale v testech se neobjeví žádný soubor s více nejkratšími cestami.
 • Nezapomeňte testovat návratové hodnoty funkcí.
 • Dodané zdrojové soubory i příklady dat používají unixové konce řádků, takže pro jejich prohlížení ve Windows budete potřebovat nástroj, který s takovými oddělovači umí pracovat (Pspad, Notepad++, …).
 • Chybové hlášky mohou mít libovolné znění, ale je nutné je ukončit novým řádkem.

Popis dodaných zdrojových kódů

Přímo v dostupných souborech je u každé funkce dokumentační komentář s podrobnějším popisem chování, argumentů a návratové hodnoty. Přečtení dokumentačních komentářů je pro práci s dodanými soubory téměř nezbytné. Vygenerovaná dokumentace je dostupná k prohlížení on-line, popř. ji můžete vytvořit sami příkazem make doc.

V hlavičkovém souboru graph.h jsou definované typy pro graf (Graph), uzel v něm (Node) a struktura pro hranu (struct edge). Oba zmíněné typy jsou sice interně realizovány jako struktury, ovšem jejich položky jsou skryty a neměli byste se snažit k nim přistupovat (viz neprůhledné typy na Wikipedii). Všechny manipulace s grafem a vrcholy by měly probíhat pomocí poskytnutých funkcí. K položkám hrany můžete přistupovat přímo (hrana je pouze struktura, nikoli typ).

Funkce z tohoto souboru lze rozdělit na dvě skupiny: funkce začínající prefixem node_ zpřístupňují informace o vrcholu, funkce z prefixem graph_ manipulují s grafem.

 • node_get_id() zjistí identifikační číslo daného uzlu
 • node_get_n_outgoing() vrátí počet odchozích hran z tohoto uzlu
 • node_get_edges() vrátí pole hran vycházejících z tohoto uzlu; velikost pole lze zjistit předchozí funkcí
 • node_get_distance() při prohledávání grafu vrátí vzdálenost daného uzlu od počátečního uzlu, nekonečno je signalizováno hodnotou UINT_MAX definovanou ve standardním hlavičkovém souboru limits.h
 • node_get_previous() vrátí uzel, který na nalezené nejkratší cestě předchází danému uzlu; pro první nebo nedosažitelný uzel vrací NULL
 • graph_new() vytvoří nový prázdný graf
 • graph_free() uvolní veškerou pamět použitou grafem, po jejím volání už není možné přistupovat k uzlům a hranám
 • graph_insert_node() vloží do grafu nový uzel s daným číslem
 • graph_insert_edge() vloží do grafu hranu se zadanou délkou mezi dva dané uzly, oba uzly už musí v grafu existovat
 • graph_get_node() najde v grafu uzel se zadaným číslem (vzhledem k implementaci funkce není vhodné střídat volání této funkce se vkládáním uzlů – bylo by to pomalé)

V hlavičkovém souboru heap.h je další pomocný typ Heap (binární halda). Tato datová struktura bude obsahovat uzly nějakého grafu, s nimiž efektivně umožňuje provádět potřebné operace. Nevytváří ale kopii těchto uzlů, pracuje s daty uloženými v grafu, takže po celou dobu práce s haldou musí zůstat graf neuvolněný.

 • heap_new_from_graph() vytvoří novou haldu a vloží do ní všechny vrcholy daného grafu; zároveň také nastaví všem uzlům nekonečnou vzdálenost a předchůdce NULL.
 • heap_free() uvolní paměť použitou haldou
 • heap_is_empty() testuje, jestli je halda prázdná
 • heap_extract_min() z haldy odstraní uzel s minimální vzdáleností a vrátí jej
 • heap_decrease_distance() nastaví uzlu novou vzdálenost a předchůdce; vzdálenost se musí snížit!

Kromě implementací uvedených funkcí v souborech graph.c a heap.c dodaný archiv navíc obsahuje třetí hlavičkový soubor: definice sdílené oběma soubory .c. S tímto souborem nijak napracujte, neobsahuje nic, co by vám mohlo pomoci s implementací úkolu.

Vzdálenost uzlu

Při hledání nejkratší cesty je třeba sledovat vzdálenost z počátečního uzlu do všech ostatních uzlů. Tato vzdálenost také musí být nekonečná pro nedosažitelné uzly, což budeme reprezentovat hodnotou UINT_MAX. V okamžiku, kdy z uzlů grafu vytvoříte haldu, se všem uzlům nastaví nekonečná vzdálenost a žádný předchůdce. Pomocí funkce heap_decrease_distance můžete nastavenou vzdálenost zmenšovat. Zároveň se změnou vzdálenosti také nastavíte nového předchůdce.

Detaily implementace

Tato část obsahuje lehké shrnutí, jak dodaná knihovna funguje. Pro vyřešení úkolu to ovšem nejsou nezbytné informace.

Interně knihovna alokuje každý uzel samostatně. Každý takový uzel mimo jiné obsahuje i pole ukazatelů na své sousedy. Graf jako takový je tvořen velkým polem ukazatelů na jednotlivé uzly. V tomto „grafovém“ poli jsou ukazatele seřazeny podle čísla daného uzlu, aby bylo možné je rychle vyhledávat.

Při vytvoření haldy se alokuje nové pole ukazatelů, do kterého se překopíruje obsah grafového pole a následně se toto nové pole seřadí tak, aby splňovalo vlastnost minimové haldy.

Graf i halda tedy mají každý svoje vlastní pole ukazatelů na stejné uzly. Svým způsobem tvoří jenom jiné pohledy na ty uzly a proto se změny v uzlech pomocí haldy projeví i u uzlů získaných grafovými funkcemi.

Dijkstrův algoritmus

Dijkstrův algoritmus je určen k hledání nejkratších cest v grafu. Tyto cesty hledá z jednoho výchozího uzlu do všech ostatních uzlů.

Pro každý uzel se v tomto algoritmu sledují dvě hodnoty – jeho vzdálenost od počátečního uzlu a jeho předchůdce, tedy uzel, ze kterého se do daného uzlu dá dostat po jediné hraně.

Na začátku algoritmus nastaví počátečnímu uzlu vzdálenost 0, ostatním uzlům vzdálenost nekonečno (v našem případě konstanta UINT_MAX). Všechny uzly jsou také na začátku bez předchůdce (počáteční uzel ho nepotřebuje a ostatní uzly jsou nedosažitelné).

Dále algoritmus pracuje v cyklu: najde neprozkoumaný dosažitelný vrchol s minimální vzdáleností – pokud neexistuje, může skončit. Pro každou hranu vedoucí z tohoto vrcholu potom zjistí, zda tato hrana nezlepší vzdálenost do cílového uzlu této hrany. Pokud ano, zadá uzlu novou vzdálenost a nového předchůdce. Po zpracování všech hran vrcholu může hledat další neprozkoumaný dosažitelný vrchol s minimální vzdáleností.

Z uložených předchůdců je nakonec možné zrekonstruovat celou cestu z počátku k cíli - jednotlivé uzly na této cestě ale dostaneme v opačném pořadí, tedy z cíle zjistíme předposlední uzel, z něj předpředposlední atd. až z druhého uzlu zjistíme počáteční uzel a ten už předchůdce nemá.

V pseudokódu je tento algoritmus velice srozumitelně popsán na anglické Wikipedii.


Autor: Originálním autorem úkolu je Lubomír Sedlář, v případě nejasností kontaktujte Miroslava Jaroše na xjaros1@fi.muni.cz nebo na diskuzním fóru (preferováno).

QR Code
QR Code public:pb071:hw04_2016 (generated for current page)