Zápočtové příklady na procvičení

Zde uvedené příklady jsou určené k procvičení před absolvováním zápočtového testu nebo jeho opravy. Zápočtový příklad ale může zkoušet vše, co jste se během semestru měli naučit a může se odlišovat od uvedených příkladů.

Tabulkovač

Váš program dostane jeden textový argument na příkazové řádce – název vstupního souboru. Tento soubor obsahuje předem neznámý počet řádků (UNIXový textový soubor, každý řádek končí znakem LF), a tyto řádky mají předem neznámou délku. Řádky jsou rozděleny určitým počtem čárek – tento počet je pro všechny řádky stejný. Mezi dvěma čárkami ale nemusí být žádný text. Řádky jsou řádky v tabulce, čárky oddělují jednotlivé sloupce. Vaším úkolem bude načíst položky tabulky do vhodné struktury, a následně ji na standardní výstup naformátovat tak, že každý sloupec má velikost nejdelší položky ve sloupci (s vhodným ohraničením buňek).

Příklad, vstup:

SKUPINA,,,
ovoce,jablko,hruška,slivovice
zelenina,mrkev,zelí,paprika
operační systém,DOS,Linux,BSD

http://www.fi.muni.cz/~xzarevuc/pb071/tabulka.txt

Výstup:

Poznámky

 • Program nemusí brát v úvahu ne-ASCII znaky. Můžete předpokládat, že každý bajt řetězce zabere stejné místo na výstupu. (Můžete zkusit správně zpracovat UTF-8.)
 • Můžete předpokládat maximální délku řádku 1024 bajtů. (Měli byste zvládnout i pro libovolnou délku.)
 • Můžete předpokládat maximum 64 sloupců. (Měli byste zvládnout i pro libovolný počet.)
 • Pište program už od začátku rozdělený na vhodné funkce. První by měl být napsaný několikařádkový main().
 • Jednotlivé řádky tabulky je vhodné ukládat do spojovaného seznamu. Vzhledem k formě výpisu je nutné načíst celý soubor před výpisem.

Odstranění offsetu z EEG křivky (13.5.2013)

Program dostane na příkazové řádce jméno vstupního souboru X se záznamem 14 kanálů z EEG (Electroencephalogram). Program se soubor pokusí otevřít a načíst jeho obsah do vhodně pojmenované struktury. Každý kanál (sloupeček ve vstupním souboru) bude mít svou vlastní položku - dynamicky alokované pole hodnot. Vytvoříte funkci, která projde hodnoty v každém z kanálů a odstraní posun ve směru osy Y (offset) tak, aby nejmenší hodnota v daném kanálu po opravě byla 0. Výsledné upravené kanály se uloží do nového souboru X.noff ve stejném formátu jako vstupní soubor. Do výstupního souboru budou vypsány pouze ty položky, které byly zachyceny v čase v intervalu [A,B], kde hodnoty A a B obdržíte jako vstup na příkazovém řádku.

 • program obdrží na příkazovém řádku tři argumenty: jméno_souboru čas_od čas_po
 • pokud nedostane žádný argument, tak vypíše nápovědu a skončí
 • program se tedy spouští např. jako './program eeg.dat 120 570' a vygeneruje výstupní soubor eeg.dat.noff
 • vstupní soubor bude dodržovat tento formát (každý řádek obsahuje separátní záznam - jednu hodnotu pro každý kanál + dodatečné informace):
  • čas_měření stav_baterie gyro_x gyro_y kanal1 kanal2 … kanal14
  • všechny hodnoty jsou celá čísla se znaménkem oddělená bílým místem
  • ukázkový soubor pro testování: eeg.dat
 • offset odstraňujete pouze u kanálů, nikoli u dodatečných informací
 • do výstupního souboru vypisujete pouze záznamy pořízené v intervalu [A,B] (první sloupeček v souboru)
 • program po uložení upraveného souboru vypíše na standardní výstup i statistiky ze zpracování
  • pro každý kanál hodnotu odebíraného offsetu
 • zdrojový kód bude dodržovat dobré programovací návyky, nebude obsahovat memory leaks ani neuzavřené soubory
 • zdrojový program nebude celý umístěn ve funkci main, ale bude vhodně rozdělen do smysluplných funkcí
 • program nebude vytvářet přehnaně veliká pole struktur, která nebudou využita (tj. alokujete jen tolik, kolik budete využívat)
 • program by neměl spadnout na Segmentation fault v případě, že by byl puštěn bez parametrů nebo pokud by se nepodařilo najít vstupní soubor
 • při vypracování příkladu můžete používat své vlastní kódy a dokumentaci nalezenou na Internetu. Není povoleno spolupracovat s někým dalším.

Příklad vstupních dat:

 248 0 0 0 8637 8952 7692 8101 8811 9106 8113 9313 8034 8718 9600 8903 9115 8911 
 256 0 3 1 8630 8913 7693 8068 8854 9077 8128 9282 8014 8693 9618 8875 9097 8929 
 264 0 -1 2 8643 8906 7690 8070 8880 9050 8127 9281 8003 8696 9619 8878 9086 8944 
 271 0 0 0 8662 8906 7685 8080 8907 9034 8128 9306 8008 8700 9626 8903 9088 8958 
 279 0 0 0 8667 8886 7684 8077 8919 9014 8120 9322 8006 8695 9631 8914 9098 8971 
 287 0 0 0 8681 8883 7685 8082 8925 9001 8107 9323 8001 8703 9627 8911 9102 8972 

První hodnota pro kanál1 bude po odstranění offsetu rovna hodnotě 7 (nejmenší hodnota v tomto kanálu před zpracováním byla 8630).

Zjištění velikosti souborů

Program dostane na příkazové řádce jména souborů, ty se pokusí otevřít a pokud existují, tak zjistí jejich velikost. Do výstupního souboru se jménem files.txt zapíše jméno souboru a jeho velikost.

 • program obdrží na příkazovém řádku volitelný počet argumentů (tj. 0…N)
 • pokud nedostane žádný argument, tak vypíše nápovědu a skončí
 • pokud dostane alespoň jeden argument, tak argumenty interpretuje jako jména souboru a postupně se je pokusí otevřít pro čtení
 • program se tedy spouští např. jako './program soubor1 soubor2 soubor3'
 • pro každý soubor, který se podařilo otevřít, zjistí program jeho velikost (např. pomocí funkcí fseek a ftell)
 • pokud se soubor nepodaří otevřít, bude jeho velikost nastavena na -1
 • program použije pro uchování dvojice jméno souboru a velikost souboru vhodně deklarovanou strukturu struct
 • program nejprve zkusí otevřít všechny soubory, zjistí jejich velikosti a výsledné struktury uloží ve vhodné dynamicky alokované struktuře (pole resp. spojovaný seznam)
 • po obsloužení všech souborů projde dynamicky alokovanou strukturu a vypíše její obsah do souboru files.txt ve formátu jmeno_souboru = velikost_souboru, každý záznam bude na samostatném řádku
 • zdrojový kód bude dodržovat dobré programovací návyky, nebude obsahovat memory leaks ani neuzavřené soubory
 • program nebude vytvářet přehnaně veliká pole struktur, která nebudou využita (tj. alokujete jen tolik, kolik budete využívat)
 • program by neměl spadnout na Segmentation fault v případě, že by byl puštěn bez parametrů nebo pokud by se nepodařilo najít vstupní soubor
 • při vypracování příkladu můžete používat své vlastní kódy a dokumentaci nalezenou na Internetu. Není povoleno spolupracovat s někým dalším

Předpokládejme, že existují soubory soubor1 (100B), soubor3 (existuje, ale 0B) a soubor4 (50B). Soubor 2 se nepodaří otevřít.

Výstup programu (v souboru files.txt) spuštěného jako './program soubor1 soubor2 soubor3 soubor4' může vypadat takto (výstup nemusí být nijak řazen):

 soubor1 = 100
 soubor2 = -1
 soubor3 = 0
 soubor4 = 50

Zjištění typu souboru

Program dostane jako argument na příkazové řádce jména souborů. Ty se pokusí otevřít a na základě jejich „hlavičky“ (první tři bajty) určí jejich typ. Na konci vypíše celkový počet souborů konkrétního typu (velikost znaků z hlavičky nehraje roli, tj. 'bmp' a 'BMP' jsou soubory stejného typu)

 • program obdrží na příkazovém řádku volitelný počet argumentů (tj. 0…N)
 • pokud nedostane žádný argument, tak vypíše nápovědu a skončí
 • pokud dostane alespoň jeden argument, tak argumenty interpretuje jako jména souboru a postupně je otevře v binárním režimu pro čtení
 • program se tedy spouští např. jako './program soubor1 soubor2 soubor3'
 • z každého souboru načte první tří bajty (funkce fread()) a interpretuje je jako řetězec (např. 'bmp', 'Avi', 'JPG'…) označující typ souboru
 • typ souboru je nezávislý na velikosti písmen ('bmp' == 'BMP' == 'BmP')
 • program spočítá počet výskytů souboru konkrétního typu a na závěr vypíše na standardní výstup statistiku ve formátu 'typ_souboru : pocet_vyskytu'
 • Nápověda: typ souboru a počet výskytů lze udržovat ve vhodné dynamicky alokované struktuře a další přidávat jen v případě, že daný typ souboru se ještě nevyskytuje
 • zdrojový kód bude dodržovat dobré programovací návyky, nebude obsahovat memory leaks ani neuzavřené soubory
 • program nebude vytvářet přehnaně veliká pole struktur, která nebudou využita (tj. alokujete jen tolik, kolik budete využívat)
 • program by neměl spadnout na Segmentation fault v případě že by byl puštěn bez parametrů nebo pokud by se nepodařilo najít vstupní soubor
 • při vypracování příkladu můžete používat své vlastní kódy a dokumentaci nalezenou na internetu. Není povoleno spolupracovat s někým dalším

Předpokládejme, že existují soubory soubor1 (hlavička 'bmp'), soubor2 (hlavička 'jpg'), soubor3 (hlavička 'BMP'), soubor4 (hlavička 'AVI')

Výstup programu spuštěného jako './program soubor1 soubor2 soubor3 soubor4' může vypadat takto (výstup nemusí být nijak řazen):

 jpg : 1
 bmp : 2
 avi : 1
 

Katalog osob

 • program načte po řádcích data z textového souboru - např. mydata.txt
 • cesta k načítanému souboru je uvedena v prvním argumentu příkazového řádku
 • program načte po řádcích data z textového souboru - např mydata.txt
 • cesta k načítanému souboru je uvedena v prvním argumentu příkazového řádku
 • počet řádků v souboru je uveden jako druhý argument příkazového řádku
 • program se tedy spouští jako './program mydata.txt 4'
 • každý řádek souboru obsahuje data ve formátu věk#jméno(formát nemusíte kontrolovat)
 • řádek rozdělte dle symbolu # a naplňte jím dynamicky alokovanou položku typu 'struct Person', kterou vhodně zadeklarujte
 • všechny řádky budou uloženy v poli ukazatelů na struct Person
 • vytvořte samostatnou funkci, která vezme jako parametry ukazatel na začátek pole, délku pole a jméno hledané osoby. Funkce projde všechny prvky a vrátí věk pro hledanou osobu resp. -1 v případě, že osoba neexistuje
 • ve funkci main vhodně demonstrujte hledaní jedné existující a jedné neexistující osoby
 • na standardní výstup vypište informaci o věku a jméno třetího člověka v poli
 • zdrojový kód bude dodržovat dobré programovací návyky, nebude obsahovat memory leaks
 • program by neměl spadnout na Segmentation fault v případě že by byl puštěn bez parametrů nebo pokud by se nepodařilo najít vstupní soubor
 • při vypracování příkladu můžete používat své vlastní kódy a dokumentaci nalezenou na internetu. Není povoleno spolupracovat s někým dalším

Výstup programu může vypadat například takto:

 Hledana osoba: 'Pepa' vek: '51'
 Hledana osoba: 'Neznamy' vek: (neexistuje)
 Treti osoba: 'Jon Doe' vek: '103' 
 

Rozvinutí zkomprimovaného zápisu

Program provádí rozvinutí komprimovaného zápisu z jednoho souboru do několika jiných souborů dle definovaných pravidel.

 • Program dostane na příkazové řádce dva argumenty: vstupní soubor a maximální počet načítaných řádků
 • Program otevře vstupní soubor, načte po řádcích data z textového souboru do pole struktur (zadeklarujte si vhodně sami).
 • Program načítá řádky, dokud nenarazí na konec souboru nebo nedosáhne maximálního počtu načítaných řádků
  • Uzavře vstupní soubor
  • Provede změny v každé ze struktur popsané níže
  • Vytvoří nový výstupní soubor pro každý řádek vstupu (výstupní_soubor, viz. níže) a zapíše do něj výstup ve formátu popsaném níže
  • Uzavře výstupní soubor
  • Uvolní všechny ostatní zdroje, které za běhu využil (uvolnění dynamické paměti, apod)
  • Na stdout vypíše, kolik řádků bylo reálně zpracováno
 • Formát vstupního řádku (můžete spoléhat na jeho korektnost)
  • nepřekročí délku 255 znaků
  • výstupní_soubor:počet_opakování:znak
  • např. 'data1.txt: 5 :x' (bez ')
 • Požadovaná úprava v každé ze struktur
  • pokud je počet_opakování lichý, dojde ke snížení o jedna.
  • pokud je počet_opakování sudý, zůstane nezměněn
  • pokud je počet_opakování roven 0, výstupní soubor není pro tuto strukturu vůbec vytvářen
 • Formát výstupního řádku
  • výstupní_soubor: znak zopakován bez mezer k-krát, kde k je rovno počet_opakování
  • např. vstupní řádek 'data1.txt: 5 :x' způsobí vytvoření souboru data1.txt s obsahem 'data1.txt:xxxx' (bez ')
  • např. vstupní řádek 'data2.txt: 2 :y' způsobí vytvoření souboru data2.txt s obsahem 'data2.txt:yy' (bez ')
  • např. vstupní řádek 'data3.txt: 0 :y' nevytvoří žádný soubor

Kopie souboru s duplikací

Program vytváří kopie zadaných souborů s tím, že výskyty cifer jsou duplikovány o zadaný počet

 • Program dostane na příkazové řádce dva argumenty: vstupní soubor a maximální počet načítaných řádků
 • Program otevře vstupní soubor, načte po řádcích data z textového souboru do pole struktur (zadeklarujte si vhodně sami, jednotlivé struktury jsou dynamicky alokovány)
 • Program načítá řádky, dokud nenarazí na konec souboru nebo nedosáhne maximálního počtu načítaných řádků
 • Provede změny v každé ze struktur popsané níže (po načtení všech řádků do struktury, ne během načítání)
 • Vytvoří nový výstupní soubor pro každý řádek vstupu (výstupní_soubor, viz. níže) a zapíše do něj výstup ve formátu popsaném níže
 • Uvolní všechny ostatní zdroje, které za běhu využil (uvolnění dynamické paměti, apod)
 • Na stdout vypíše, kolik řádků bylo reálně zpracováno
 • Formát vstupního řádku (můžete spoléhat na jeho korektnost)
  • nepřekročí délku 255 znaků
  • vstupní_soubor@výstupní_soubor:počet_opakování_cifry
  • např. 'dataIn.txt@dataout.txt : 5' (bez ')
 • Požadovaná úprava v každé ze struktur
  • pokud je jméno vstupního i výstupního souboru shodné, je k výstupnímu souboru přidána koncovka .res
  • pokud je jméno různé, jméno výstupního souboru zůstane nezměněno
 • Formát výstupního souboru
  • pokud vstupní soubor neobsahuje žádné cifry, tak je obsah výstupního souboru identický
  • pokud obsahuje cifry, tak je výskyt každé cifry duplikován k-krát, kde k je rovno počet_opakování_cifry
  • např. sekvence ze vstupního souboru fdkljsefa45jksdf2nnn se změní na fdkljsefa444555jksdf222nnn, pokud je počet_opakování_cifry rovno 3

Sociální síť

Program provádí analýzu struktury sociální sítě.

 • Program dostane na příkazové řádce dva argumenty: vstupní soubor a maximální počet načítaných řádků
  • Pokud nejsou zadány korektně data na příkazovém řádku, program vypíše nápovědu a skončí
 • Vstupní soubor obsahuje seznam přátel na sociální síti ve formátu osoba:přítel (obě položky jsou jména z tisknutelných znaků)
  • Každý řádek obsahuje právě jeden záznam
  • Můžete předpokládat korektní formát vstupního souboru
  • Jedna osoba může mít více přátel, jejich celkový počet není omezen
 • Zadefinujte si vhodně strukturu pro každou osobu.
  • Tato struktura bude v sobě obsahovat jméno osoby, počet přátel a dynamicky alokované pole nebo seznam se jmény všech přátel.
  • Pole nebo seznam bude právě tak velký, kolik má osoba přátel (tj. žádná nadbytečná alokace)
 • Všechny načtené osoby (struktury) uložte do vhodného pole nebo seznamu
 • Po načtení všech osob nalezněte a vypište osobu s největším počtem přátel ve formátu jméno_osoby = počet_přátel (jména přátel)
 • Nápověda: Vstupní soubor můžete projít a zpracovat vícekrát
 • Program nebude obsahovat memory leaky, neuzavřené soubory, zápis mimo alokovanou pamět a bude dodržovat konvence programování běžně používané v předmětu

Pro vstupní data:

Tomas Jedno: Michal Blazek
Roman Havran:Misa Rychtarova 
Tomas Jedno:Martin Smrk

Vypíše:

Tomas Jedno = 2 (Michal Blazek, Martin Smrk)

Váhy

 • program načte po řádcích data z textového souboru - např data-02.txt
 • cesta k načítanému souboru je uvedena v prvním argumentu příkazového řádku
 • počet řádkù v souboru je uveden jako druhý argument příkazového řádku
 • program se tedy spouští jako './program data-02.txt 4'
 • každý řádek souboru obsahuje data ve formátu jmeno:vaha(formát nemusíte kontrolovat)
 • řádek rozdělte dle symbolu : a naplňte jím dynamicky alokovanou položku typu 'struct Person', kterou vhodně zadeklarujte
 • všechny řádky budou uloženy v poli ukazatelù na struct Person
 • vytvořte samostatnou funkci, která vezme jako parametry ukazatel na začátek pole a délku pole, projde všechny prvky a vrátí součet hmotností všech lidí
 • na standartní výstup vypište informaci o celkové hmotnosti a jméno prvního člověka v poli (data budou vždy obsahovat alespoň jednu osobu)
 • zdrojový kód bude dodržovat dobré programovací návyky, nebude obsahovat memory leaks
 • program by neměl spadnout na Segmentation fault v případì že by byl spuštěn bez parametrů nebo pokud by se nepodařilo najít vstupní soubor
 • při vypracování příkladu můžete používat své vlastní kódy a dokumentaci nalezenou na internetu. Není povoleno spolupracovat s nìkým dalším
 výstup programu na vzorových datech může vypadat například takto:
 Total mass: 105
 First person: Jana Novakova
QR Code
QR Code public:pb071:zapoctaky (generated for current page)