Sazebník "odměn a pokut"

Verze platná od 21.3.2010 je jen stylisticky pozměněná předchozí.

Základní počet bodů za korektně odevzdaný domácí úkol v termínu je 8 bodů.

Za něco navíc lze získat kladné body, za nedostatky body záporné.

Minimum bodů za daný domácí úkol je 0 (záporné body odečítané ze základu 8 bodů nejdou do záporu).

POPIS Bodování
Administrativní
Brzké odevzdání: Je-li příklad zadaný v určitém týdnu odevzdán nejpozději v pondělí dalšího týdne (tj. do půlnoci z pondělí na úterý)
Za den zadání se považuje den, kdy máte zadávací cvičení, nikoli den zveřejnění na webu (brzké odevzdání se ale vždy počítá do nejbližšího pondělí). Připadne-li cvičení na státem uznaný svátek nebo jiný volný den, zadávací cvičení se nenahrazuje a student příklad zpracuje podle zadání na webu, jako kdyby cvičení proběhlo. Body za urychlené odevzdání přísluší pouze a jen tehdy, když je program hned na první pokus v pořádku.
+2
Pozdní odevzdání: Za odevzdání příkladu později než 2 týdny po zadávacím cvičení
viz výše
Odevzdáním nejpozději v určitý den se rozumí odevzdání do půlnoci na den následující. Připadne-li den, kdy má být příklad nejpozději odevzdán, na státem uznaný svátek nebo jiný volný den, je možno odevzdat ještě v průběhu nejblíže následujícího výukového dne. Podobně při protažení termínu odevzdání přes nepracovní dny se volné dny spolu s následujícím dnem pracovním hodnotí jako jediný den (odevzdání v pondělí místo ve čtvrtek znamená -2 body stejně jako odevzdání v sobotu). Dávejte si pozor na skutečnost, že za odevzdání se nepovažuje pouhé zkopírování programu do odevzdávacího adresáře (viz Pravidla pro cvičení z PB071). )
-1
za každý započatý den zpoždění
Chybné odevzdání: Za uložení programu pod jiným názvem nebo s jinou příponou nebo do nesprávného adresáře -2
Chybná práva: Nesprávně nastavená přístupová práva odevzdaného programu -2
Opsání: Za opsání příkladu od jiného studenta nebo umožnění jinému studentovi program opsat
Týká se opsání některého příkladu do cvičení. Pokud je zjištěno opsání závěrečného příkladu, je postih přísnější (obvykle disciplinární řízení pro pokus o podvod při zkoušce). Upozorňuji, že máme k dispozici nástroje pro zjištění velmi podobných (tj. s velkou pravděpodobností opsaných) programů. Opisováním se však nerozumí použití stejného algoritmu, avšak naprogramovaného výrazně jinak. (S kolegy tedy můžete konsultovat algoritmus, ne však programový kód.)
-10
Programovací
Vzorné vypracování: Za vzorné, mimořádně vhodné nebo nápadité řešení (u některých příkladů je v zadání přímo stanoveno, za co lze získat body navíc) +1 … +3
Nefungující řešení: Za program, který nedělá to, co je požadováno v zadání (případně to dělá jen pro některá data) -5
Nevhodné řešení: Pokud program sice funguje podle zadání, ale je naprogramován jiným způsobem, než je výslovně požadováno v bodě Zadání nebo Požadavky
(v zadání domácího úkolu). Rozpor s požadavky v odstavci Poznámky není, s výjimkou zmíněnou výše, na závadu, ty mají charakter doporučení
-3
Neúplné řešení: Za nedodržení Zadání či Požadavků v ostatních případech (včetně případu, kdy program vyžaduje další vstupní data nebo parametry z příkazového řádku než je uvedeno v zadání, případně nefunguje bez provedení akce výslovně povolené v Zadání)
viz výše
-5
Chyba při překladu: Za program, který při překladu na požadovaném počítači požadovaným překladačem hlásí chyby, včetně varování, (kromě chyb, které jsou podle Pravidla pro cvičení z PB071 tolerovány) -3
Varování při překladu: Za odevzdání programu, který při překladu s -Wall hlásí varování kromě WARNING 84 nebo WARNING 127
Varování, které upozorňuje na nepodstatnou drobnost (např. zdrojový soubor nekončí znakem nového řádku, deklarována proměnná, která není nikde použita)
-1 … -3
-1
Nevhodné naprogramování: Za nevhodné naprogramování, které není ve výslovném rozporu se zadáním
Např. paměťově či časově zbytečně náročný algoritmus, velmi nepřehledný nebo nekomentovaný program, chybějící odsazování vnořených konstrukcí, dlouhá řada if místo vhodnějšího přepínače, zbytečná dynamická alokace paměti tam, kde by stačila statická apod..
Vyučující může požadovat předělání programu tak, aby výše zmíněné nedostatky byly odstraněny.
-1
(v závažných případech -2)
Konvence
Malé nedodržení konvencí: Za nedodržení méně důležitých Konvencí pro programování v jazyku C
Např. main() nevrací při správném provedení nulu, při chybě nenulu, neodřádkování na konci práce programu, použití prostředků jiné verze jazyka tam, kde je určitá verze výslovně předepsána, zbytečné použití zastaralých prostředků (prostředky jazyka ANSI C, příp. dokonce K-R C tam, kde má ISO C prostředky vhodnější.
-1
Velké nedodržení konvencí: Za nedodržení ostatních Konvencí pro programování v jazyku C -3
Ostatní
Upozornění na chyby: Za upozornění na nedostatek v přednášce, ve vzorovém řešení nebo na chybu (nekonzistentnost) v zadání získá ten, kdo na ně upozornil jako první +1 … +3

Jsou-li za program dány trestné body, musí ho student v termínu uvedeném v Pravidlech pro cvičení opravit a odevzdat znovu (pokud cvičící výslovně neuvede, že opravu nepožaduje). To se ovšem netýká případu, kdy jsou trestné body dány výhradně za zpožděné odevzdání.

QR Code
QR Code public:pb071_nove_bodovani (generated for current page)