Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
public:pb071_nove_bodovani [2010/03/19 15:07]
Aleš Zlámal
public:pb071_nove_bodovani [2018/02/24 19:10] (aktuální)
Řádek 1: Řádek 1:
 +====== Sazebník "​odměn a pokut" ======
  
 +**Verze platná od 21.3.2010** je jen stylisticky pozměněná předchozí.
 +
 +Základní **počet bodů za korektně odevzdaný** domácí úkol **v termínu** je **8** bodů.
 +
 +Za něco navíc lze získat kladné body, za nedostatky body záporné.
 +
 +Minimum bodů za daný domácí úkol je 0 (záporné body odečítané ze základu 8 bodů nejdou do záporu).
 +
 +^ **POPIS** ^ Bodování ^
 +^ Administrativní ^ ^
 +| **Brzké odevzdání**:​ Je-li příklad zadaný v určitém týdnu odevzdán nejpozději v pondělí dalšího týdne (tj. do půlnoci z pondělí na úterý)\\ //Za den zadání se považuje den, kdy máte zadávací cvičení, nikoli den zveřejnění na webu (brzké odevzdání se ale vždy počítá do nejbližšího pondělí). Připadne-li cvičení na státem uznaný svátek nebo jiný volný den, zadávací cvičení se nenahrazuje a student příklad zpracuje podle zadání na webu, jako kdyby cvičení proběhlo. Body za urychlené odevzdání přísluší pouze a jen tehdy, když je program hned na první pokus v pořádku.//​ |  +2 | 
 +| **Pozdní odevzdání**:​ Za odevzdání příkladu později než 2 týdny po zadávacím cvičení\\ //viz výše// \\ //​Odevzdáním nejpozději v určitý den se rozumí odevzdání do půlnoci na den následující. Připadne-li den, kdy má být příklad nejpozději odevzdán, na státem uznaný svátek nebo jiný volný den, je možno odevzdat ještě v průběhu nejblíže následujícího výukového dne. Podobně při protažení termínu odevzdání přes nepracovní dny se volné dny spolu s následujícím dnem pracovním hodnotí jako jediný den (odevzdání v pondělí místo ve čtvrtek znamená -2 body stejně jako odevzdání v sobotu). Dávejte si pozor na skutečnost,​ že za odevzdání se __ne__považuje pouhé zkopírování programu do odevzdávacího adresáře (viz  [[pb071#​Pravidla pro cvičení z PB071| Pravidla pro cvičení z PB071]]).// ) |  -1\\ za každý započatý den zpoždění |
 +| **Chybné odevzdání**:​ Za uložení programu pod jiným názvem nebo s jinou příponou nebo do nesprávného adresáře |  -2 |
 +| **Chybná práva**: Nesprávně nastavená přístupová práva odevzdaného programu |  -2 |
 +| **Opsání**:​ Za opsání příkladu od jiného studenta nebo umožnění jinému studentovi program opsat\\ //Týká se opsání některého příkladu do cvičení. Pokud je zjištěno opsání závěrečného příkladu, je postih přísnější (obvykle disciplinární řízení pro pokus o podvod při zkoušce). Upozorňuji,​ že máme k dispozici nástroje pro zjištění velmi podobných (tj. s velkou pravděpodobností opsaných) programů. Opisováním se však nerozumí použití stejného algoritmu, avšak naprogramovaného výrazně jinak. (S kolegy tedy můžete konsultovat algoritmus, ne však programový kód.)// |  -10 |
 +^ Programovací ^ ^
 +| **Vzorné vypracování**:​ Za vzorné, mimořádně vhodné nebo nápadité řešení ​ (u některých příkladů je v zadání přímo stanoveno, za co lze získat body navíc) |  +1 ... +3 |
 +| **Nefungující řešení**:​ Za program, který nedělá to, co je požadováno v zadání (případně to dělá jen pro některá data) |  -5 |
 +| **Nevhodné řešení**:​ Pokud program sice funguje podle zadání, ale je naprogramován jiným způsobem, než je výslovně požadováno v bodě **Zadání** nebo **Požadavky**\\ (v zadání domácího úkolu). //Rozpor s požadavky v odstavci **Poznámky** není, s výjimkou zmíněnou výše, na závadu, ty mají charakter doporučení//​ |  -3 |
 +| **Neúplné řešení**: ​ Za nedodržení **Zadání** či **Požadavků** v ostatních případech (včetně případu, kdy program vyžaduje další vstupní data nebo parametry z příkazového řádku než je uvedeno v zadání, případně nefunguje bez provedení akce výslovně povolené v **Zadání**)\\ //viz výše// |  -5 |
 +| **Chyba při překladu**:​ Za program, který při překladu na požadovaném počítači požadovaným překladačem hlásí chyby, včetně varování, (kromě chyb, které jsou podle [[pb071#​Pravidla pro cvičení z PB071| Pravidla pro cvičení z PB071]] tolerovány) |  -3|
 +| **Varování při překladu**:​ Za odevzdání programu, který při překladu s -Wall hlásí varování kromě WARNING 84 nebo WARNING 127\\ //​Varování,​ které upozorňuje na nepodstatnou drobnost (např. zdrojový soubor nekončí znakem nového řádku, deklarována proměnná, která není nikde použita//​)| ​ -1 ... -3\\ -1 |
 +| **Nevhodné naprogramování**:​ Za nevhodné naprogramování,​ které není ve výslovném rozporu se zadáním\\ //Např. paměťově či časově zbytečně náročný algoritmus, velmi nepřehledný nebo nekomentovaný program, chybějící odsazování vnořených konstrukcí,​ dlouhá řada if místo vhodnějšího přepínače,​ zbytečná dynamická alokace paměti tam, kde by stačila statická apod.//.\\ Vyučující může požadovat předělání programu tak, aby výše zmíněné nedostatky byly odstraněny.| ​ -1\\ (v závažných případech -2) |
 +^ Konvence ^ ^
 +| **Malé nedodržení konvencí**:​ Za nedodržení méně důležitých [[http://​www.fi.muni.cz/​usr/​jkucera/​pb161/​konvence.htm| Konvencí pro programování v jazyku C]]\\ //Např. main() nevrací při správném provedení nulu, při chybě nenulu, neodřádkování na konci práce programu, použití prostředků jiné verze jazyka tam, kde je určitá verze výslovně předepsána,​ zbytečné použití zastaralých prostředků (prostředky jazyka ANSI C, příp. dokonce K-R C tam, kde má ISO C prostředky vhodnější.//​ |  -1 |
 +|**Velké nedodržení konvencí**:​ Za nedodržení ostatních [[http://​www.fi.muni.cz/​usr/​jkucera/​pb161/​konvence.htm| Konvencí pro programování v jazyku C]] |  -3 |
 +^ Ostatní ^ ^
 +| **Upozornění na chyby**: Za upozornění na nedostatek v přednášce,​ ve vzorovém řešení nebo na chybu (nekonzistentnost) v zadání získá ten, kdo na ně upozornil jako první| +1 ... +3|
 + 
 +Jsou-li za program dány trestné body, musí ho student v termínu uvedeném v Pravidlech pro cvičení opravit a odevzdat znovu (pokud cvičící výslovně neuvede, že opravu nepožaduje). To se ovšem netýká případu, kdy jsou trestné body dány výhradně za zpožděné odevzdání.
QR Code
QR Code public:pb071_nove_bodovani (generated for current page)